ЦЕЛ НА МАСКАРДНИЯ ПРАЗНИК

Да бъде съхранена, представена и популяризирана уникалната и характерна кукерска традиция в България в нейните автентични форми и прояви, като част от европейската културна съкровищница и световното културно наследство, както и като основа за развитие на туризма и патриотично възпитание на подрастващите.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

          Националният кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите” е ежегодна проява с конкурсен характер, свързана с представянето и популяризирането на уникалната кукерска традиция. Празникът включва и други съпътстващи прояви, извън конкурсната програма, на основата на българските традиции.

          Конкурсната програма за кукерските групи се нарича „Кукериада“. Тя се провежда във втория фестивален ден /събота/, като датата се определя от организаторите. Право на участие в конкурсната програма имат всички кукерски групи от община „Тунджа“ и поканени от организаторите кукерски групи от страната.

          Националният кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите” включва и други прояви с конкурсен характер, чиито условия за участие са уредени с отделни статути и регламенти:

 • Празник „Деца играят на кукери“ и преглед на детски маскарадни групи, съвместно с Детска градина „Изворче“ и Народно читалище „Напредък-1930“, с. Кабиле;
 • Конкурс за детска рисунка „Нарисувай ми кукер“ – съвместно с Център за изкуство и извънучилищни дейности, с. Кабиле;
 • Панаир на траханата и кукерската трапеза – съвместно с Народно читалище „Просвета-1928“, с. Чарган.
 • Фотопленер „Тунджа“ – долината на кукерите, съвместно с Ямболска фотографска общност;

Националният кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите” включва и други прояви без конкурсен характер:

 • „Камила“ – представяне на обичая „Джамал“ съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров-1926“, с. Генерал Инзово;
 • Кукерски празници в селата на община „Тунджа“, съвместно с местните читалища;
 • Други прояви – изложби, концерти и др., инициирани на основата на кукерската традиция.
 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КУКЕРСКИТЕ ГРУПИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Кукерските групи представят само съхранена местна, за съответното населено място, автентична традиция.

          Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на кукерските игри. Изпълнението включва само и изключително характерните за местната обредна култура специфики:

 • Словесен, музикален и пластичен диалект;
 • Типични персонажи;
 • Традиционни маски, облекло и аксесоари или тяхната вярна реконструкция.
 • ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ГРУПИТЕ

          В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути.

          Маскарадните групи представят свободно своята програма и характерна традиция в други населени места на община „Тунджа“, посочени от организаторите, в които се провеждат паралелни на конкурсната програма кукерски празници.

Организаторите провеждат съпътстващи конкурсната програма празници във всички населени места на община „Тунджа“. В тях наред с местната маскарадна група участва и една гостуваща, поканена от организаторите за участие в конкурсната програма на празника в с. Чарган.

ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПИТЕ

Допустим максимален брой участници в групите: до 50 души.

 • ЖУРИРАНЕ

          Жури на Националния кукерски празник „Кукериада – Тунджа,  Долината на кукерите” са специалисти и професионалисти в областите на етнографията, етнологията, фолклорното изкуство и любителското художествено творчество. Журито е в състав от 5 души.

          Журито оценява представянето на кукерските групи и определя наградите в различните категории, веднага след приключването на конкурсната програма в рамките на състезателния ден – събота, в който се провежда и награждаването на участниците.

          Резултатите от класирането на групите се обявяват официално от организаторите, на интернет сайта на община „Тунджа“ и на нарочна прес-конференция.

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ

Националният кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите” се провежда в периода февруари – март на дати, обявени от организаторите до края на месец декември предходната година. Програмата на празника се публикува на сайтовете на организаторите и се разпространява от техните медийни партньори.

          Място за провеждането на празника: с. Чарган, с. Кабиле, с. Генерал Инзово и други населени места от състава на община „Тунджа“, посочени в програмата от организаторите.

          Конкурсната програма за маскарадните групи се провежда само в един ден- събота, по ред на представянето, изработен от организаторите и предварително съгласуван с участниците.

          Маскарадните групи участват със свободна като времетраене и съдържание програма на основата на кукерската традиция на кукерски празник в още едно населено място от състава на община „Тунджа“, в което се провежда паралелен на конкурсната програма кукерски празник.

Маскарадните групи имат възможност да се включат в паралелна на конкурсната програма проява с конкурсен и презентационен характер – Панаир на кукерската трапеза, като за целта трябва да представят в рамките на проявата характерната трапеза, с която са посрещани кукерите в домовете от съответното населено място.

          Маскарадните групи участват в Кукерско хоро, което се провежда в края на конкурсната програма, непосредствено преди награждаването.

          Редът и часът за явяването на маскарадните групи се предлага от организаторите и съгласува с участниците. Организаторите съгласуват с кукерските групи и участието им в другите съпътстващи прояви – Панаир на кукерската трапеза и представянето на обичая в още едно населено място от състава на община „Тунджа“, в което е съхранена местна традиция и се провежда кукерски празник.

          Програмата на празника, редът за явяването на групите в състезателния ден, съпътстващите прояви в селата Кабиле и Генерал Инзово, както и графикът на провеждането на кукерските игри в другите населени места, се публикуват на сайта на организаторите поне една седмица преди началото на празника.

 • НАЧИН НА УЧАСТИЕ

          В „Кукериада“ – конкурсната програма на Националния кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите”, участват кукерските групи от община „Тунджа“ и кукерски групи от страната, поканени от организаторите след предложена селекция от специалисти етнолози и фолклористи на основата на представянето на автентичността на съхранената местна традиция.

Кукерските групи участват в състезателната програма с възстановка на обичая на основата на автентичната местна традиция до 10 минути, по график предложен от организаторите и съгласуван с участниците. Броят на участниците в една група не може да надвишава 50 души.

Кукерските групи имат възможност да участват и в друга съпътстваща проява – Панаир на траханата и кукерската трапеза;

Кукерските групи представят свободен формат на програма на основата на кукерската традиция в още едно населено място от общината, предложено от организаторите и съгласувано с участниците.

          С потвърждаването на поканата за участие, кукерските групи изпращат на посочената от организаторите електронни пощи кратка анотация за обичая и групата.

 • Община „Тунджа”

     Адрес: 8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, стая 316

     Факс: 046/661575, 046/684344, 046/684316, 0884470442

     E-mail: contact@tundja.net, press.tundzha@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

           Организаторите осигуряват, при необходимост, по една нощувка в деня на конкурсната програма /събота/ за кукерските групи, отдалечени от с. Чарган, община „Тунджа“, на разстояние над 100 км., при условие, че групата не надвишава 50 души (нощувките над посочения брой са за сметка на участниците). Нощувките са в хотели и хижи на територията на община „Тунджа“. При изчерпване на местата за настаняване на територията на община „Тунджа“, групите ще бъдат настанявани в хотели в гр. Ямбол.

          Организаторите осигуряват храна за участниците в деня на явяването им в състезателното дефиле.

          Разходите за транспорта на групите е за сметка на участниците.

          Кукерските групи не заплащат такси за участие.

          Наградите, грамотите и дипломите за участие се връчват на кукерските групи в края на състезателния ден /събота/, а по изключение се изпращат по пощата или по куриер на посочените в заявките адреси.

          Всички участващи групи при заявено желание, ще получат на посочен от тях електронен адрес, фотографии от фотопленера „Тунджа – долината на кукерите“, отразяващи тяхното представяне в конкурсната програма и съпътстващите я прояви.

          Допълнителна информация за организацията на фестивала можете да получите, както следва:

          Община „Тунджа” – телефони: 046/661575; 046/684344; 046/684316; 0884470442;

 e-mail: contact@tundja.net, press.tundzha@gmail.com

          Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на празника.

          Финансирането на празника се осигурява от организаторите: Община „Тунджа”, Сдружение „Читалища с бъдеще“ и от спонсори.

НАГРАДИ ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА ПРАЗНИКА

          Националният кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите” е ежегодна проява с конкурсен характер.

          Общият награден фонд за участващите кукерски групи е 6000 лева, осигурени от община „Тунджа“ и от спонсори.

Видове награди, които се присъждат за лауреатите:

Специална награда на празника:

Златна кукерска хлопка и парична премия от 1000 лева

Първа награда – 500 лв.

Втора награда – 400 лв.

Трета награда – 300 лв.

 • Награди и премии за опазване, съхраняване и популяризиране на автентичната кукерска традиция
 • Парични премии и награди на фирми и организации

Ще бъдат връчени още награди за:

 • Представяне в Панаир на траханата и кукерската трапеза;
 • Представяне в конкурсната част за детски групи в Празника „Деца играят на кукери“;
 • Конкурс за детска рисунка „Нарисувай ми кукер“.