община „Тунджа“
гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1
contact@tundja.net
046/ 661565
факс 046/ 661575
046/ 684344 – дирекция „Хуманитарни дейности“
046/684316 – отдел „Култура и други хуманитарни дейности“
press.tundzha@gmail.com
www.tundja.net